Spa Collectie

Algemene
voorwaarden

Artikel 1
Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Serena Spa gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Afnemer) alsmede op de uitvoering daarvan. De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het verstrekken van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de Afnemer anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2
Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Serena Spa zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Afnemer zijn onherroepelijk. Serena Spa is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Serena Spa alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Serena Spa schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3
Prijsverhoging

3.1. Indien na het aanbod of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen zoals o.a. de prijzen van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor Serena Spa of haar leveranciers waardoor de kostprijs hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van het aanbod, is Serena Spa gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt ook voor de situatie dat kostprijsverhoging weliswaar was voorzien, maar op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst nog niet exact te bepalen was.

3.2. In geval van wijziging in een door Serena Spa aangenomen opdracht, welke op verzoek van haar Afnemer is doorgevoerd, is Serena Spa gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4
Levering, gedeeltelijke levering en levertijd

4.1. Alle leveringen geschieden (ex works) uit het magazijn van Serena Spa te Harderwijk, tenzij de levering rechtstreeks van haar leverancier aan de Afnemer plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van haar leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door Serena Spa worden bepaald. Mocht de Afnemer verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste.

4.2. Afnemer is verplicht de door hem gekochte zaken op de overeengekomen plaats(en) en tijdstippen in ontvangst te nemen. Bij ontvangst van de goederen dient de Afnemer zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding.

4.3. De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van Serena Spa zijn gekomen.

4.4. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Serena Spa niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en in zoverre Serena Spa niet binnen een door Afnemer gestelde redelijke termijn van tenminste vier weken alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Serena Spa is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5
Betaling

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de met Serena Spa overeengekomen prijzen exclusief BTW, eventuele transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.

5.2. Betaling van de facturen dient te geschieden ten kantore van Serena Spa of door storting of overschrijving op haar bank- of girorekening en wel zonder enige aftrek of korting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Serena Spa is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Serena Spa schuldig is/zijn.

5.3. Bij deellevering is Serena Spa gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.

5.4. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Afnemer heeft Serena Spa het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een contractuele rente van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, verschuldigd, onverminderd het recht van Serena Spa op verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 6
Garantiebepalingen

6.1. Serena Spa staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in overeenstemming met wat de Afnemer redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Serena Spa geleverde zaken als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Serena Spa deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken onderdelen geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Eén en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Serena Spa.

6.2. Voor de Producten die door Serena Spa worden verkocht gelden de volgende garantietermijnen:
Product
Techniek en inspuiters Kuip
Overig
Garantietermijn
2 jaar
10 jaar aflopend (zie art. 6.3) 2 jaar
Uitgesloten van garantie zijn de gebruikers onderdelen, houten omkasting, trapje/opstap en covers.

6.3. Onder de aflopende garantie op de kuip wordt verstaan
Jaar: 1 2 3 4 5 Dekking: 100% 90% 80% 70% 60%
Jaar: 6 7 8 9 10 Dekking: 50% 40% 30% 20% 10%
Een garantie van 100% betekent dat Serena Spa de kosten gerelateerd aan het herstellen van de schade, overeenkomstig de bepalingen in deze garantievoorwaarden, voor haar rekening neemt. Indien in de tabel een lager percentage wordt genoemd dan neemt Serena Spa slechts een gedeelte, overeenkomstig dat percentage, van deze kosten voor haar rekening, hetgeen betekent dat het restant van deze kosten voor rekening van Koper zijn. Voorbeeld: indien in de tabel een garantie van 80% wordt genoemd, neemt Serena Spa 80% van deze kosten voor haar rekening en komt 20% van deze kosten voor rekening van Koper.

6.4. Deze garantie wordt gegeven aan uitsluitend de installateur (nader te noemen “Koper”) die in één van de Lidstaten van Europa een Product heeft aangeschaft.

6.5. Serena Spa heeft de keuze over te gaan tot vervanging/herstel van het product of een geldelijke vergoeding van de schade uit te keren. De geldelijke vergoeding zal bestaan uit vergoeding op basis van de verkoopprijs aan de Koper. De vergoeding zal uitdrukkelijk niet op basis van de consumentenprijs worden vastgesteld.

6.6. In geval van het leveren van een vervangend Product valt vervolgschade, zoals de kosten van demontage van het Product, het plaatsen van het nieuwe Product met toebehoren en reis- en verblijfskosten, niet onder de garantie.

6.7. Indien gedurende de garantieperiode zaken worden vervangen of herstelwerkzaamheden worden verricht, wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd.

6.8. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die ontstaan door of (mede) het gevolg zijn van:
• normale slijtage;
• het niet in acht nemen van aanwijzingen of
voorschriften;
• niet voorzien of onoordeelkundig gebruik,;
• achterstallig of onoordeelkundig onderhoud door
derden;
• invloeden van buitenaf, zoals klimatologische
invloeden (o.a. glansverlies laklaag, verbleken stoffering), chemische invloeden (o.a. industriële neerslag), inwerking van vuil;
• werkzaamheden door derden, aangebrachte wijzigingen, door de Afnemer aangeleverde of voorgeschreven zaken en/of het gebruik van niet- originele onderdelen.

6.9. De Afnemer dient de zaken direct na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook.

6.10. In geval van klachten van de klant/eindgebruiker over de producten die Afnemer binnen het afzetgebied heeft verkocht, geleverd en/of geïnstalleerd, is Afnemer verplicht zich in te spannen om deze klachten in behandeling te nemen en op te lossen. Indien Afnemer vaststelt dat de klacht betrekking heeft op materiaalfouten of constructiefouten, ongeacht of die vallen onder de fabrieksgarantie dient Afnemer zich ten allen tijde onmiddellijk te wenden tot Serena Spa. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt dan is hij aansprakelijk voor alle kosten
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SERENA SPA Ingangsdatum 1 Maart 2021
die Serena Spa (of de aan haar gelieerde ondernemingen) zou moeten maken voor het in behandeling nemen en/of afwikkelen van een klacht.

Artikel 7
Adviezen, tekeningen en ontwerpen

7.1. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Serena Spa krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

7.2. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.

7.3. Klant vrijwaart Serena Spa voor elke aanspraak van een derde met betrekking tot het gebruik van, door of namens Klant verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen, etc.

7.4. Alle opgaven door Serena Spa van hoeveelheden, kwaliteit en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Serena Spa kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Serena Spa opgegeven of met Serena Spa overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken te controleren. Opgaven van Serena Spa betreffende hoeveelheden, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Serena Spa niet.

Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud

8.1. Serena Spa behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren goederen voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van de geleverde en te leveren goederen geheel door Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten zoals onder meer vorderingen ter zake boete, rente en/of kosten (er is derhalve sprake van een verlengd eigendomsvoorbehoud).

8.2. Zolang de eigendom van de door Serena Spa geleverde zaken niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, of aan een derde enigerlei ander recht daarop verlenen. Door dit beding wordt de overdraagbaarheid uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

8.3. In geval van de verwerking of vermenging van het door Serena Spa geleverde met een zaak van de Afnemer, verkrijgt Serena Spa het mede-eigendomsrecht van de nieuwe ontstane zaak/zaken of van de hoofdzaak, en wel voor de waarde van de door haar geleverde (oorspronkelijke) zaken. Voor zover nodig draagt de Afnemer reeds nu aan Serena Spa deze eigendom over. In geval van natrekking met een roerende of onroerende zaak zal de Afnemer des gevorderd alle medewerking verlenen aan het afzonderen en terug leveren van de van Serena Spa afkomstige zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van 100% van de contractprijs indien de Afnemer jegens Serena Spa tekortschiet in de voldoening van haar verplichtingen.

8.4. Serena Spa is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen ter zake weer tot haar te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Serena Spa is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij de Afnemer of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het tot haar nemen van de niet betaalde goederen.

8.5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de Afnemer niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij over te gaan.

Artikel 9
Reclamering

9.1. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Serena Spa in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.

9.2. Herstel- of garantiewerkzaamheden door de Afnemer of door derden worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Serena Spa door Serena Spa vergoed. Bij gebreke van deze goedkeuring komen deze werkzaamheden voor rekening van de Afnemer.

9.3. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering c.q. ontvangst van de zaken schriftelijk en door middel van een aangetekend schrijven bij Serena Spa te worden ingediend op straffe van verval van rechten.

9.4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

9.5. Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien de Afnemer zijn verplichtingen tegenover Serena Spa niet of niet volledig nakomt.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

10.1. Serena Spa is slechts aansprakelijk voor die gebreken, die het rechtstreekse gevolg zijn van door haar verkeerd geleverde zaken, zulks ten bewijze van Afnemer. Bij gegrond bevinding van de betreffende klacht, is Serena Spa slechts gehouden de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, indien mogelijk te repareren of te vervangen. Indien naar het oordeel van Serena Spa de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van Afnemer bij herstel, heeft Afnemer, naar keuze van Serena Spa, recht op schadevergoeding in plaats van herstel, welke schadevergoeding is beperkt zoals vervat in de bepalingen van deze voorwaarden.

10.2. In alle gevallen waarin Serena Spa gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan 25 % van de factuurwaarde van de geleverde zaken met een maximum van EUR 50.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Serena Spa, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.3. Serena Spa is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade (waaronder begrepen schade aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt), immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) Serena Spa.

10.4. Iedere vordering tegen Serena Spa, behalve indien deze door Serena Spa is erkend, vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11
Overmacht

11.1. Indien Serena Spa door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij daarom niet langer worden gehouden aan enige levertijd of termijn. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.

11.2. Als een overmachtsituatie geldt elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Serena Spa afhankelijk is, zoals oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Serena Spa onvoorziene problemen bij productie of transport en de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Serena Spa zijn ingeschakeld.

11.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is Serena Spa bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

11.4. Indien Serena Spa bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12
Opschorting en ontbinding

12.1. Alle vorderingen van Serena Spa zijn terstond opeisbaar indien de Afnemer ophoudt met betalen, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Afnemer van toepassing wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, dan wel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Als dan heeft Serena Spa het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat Serena Spa tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

12.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg en dient aansluiting te worden gezocht bij de bepaling die qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige/vernietigde bepaling.

Artikel 13
Toepasselijk recht

13.1. Op de tussen Serena Spa en Afnemer gesloten overeenkomsten en de uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiting van internationale verdragen (waaronder uitdrukkelijk ook het Weens Koopverdrag), uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14
Geschillen

14.1. De Rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te neme van geschillen met betrekking tot onderhavige overeenkomst, tenzij zulks in strijd is met de dwingendrechtelijke bepalingen. Niettemin komt Serena Spa de bevoegdheid toe een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is.