Serena Spa logo

Algemene
voorwaarden

Artikel 1

Algemene bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Sparkle Technology handelend onder de naam Serena Spa, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 81336446;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten of wie van opdrachtnemer een offerte of aanbieding heeft ontvangen;

c. Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes opgesteld door opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, koop, verkoop en alle andere overeenkomsten van opdrachtnemer met opdrachtgever.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden en over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert en het doel en de strekking van deze oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn tussen partijen, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.9. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Serena Spa (www.serenaspa.nl). Naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen in correspondentie, zodat opdrachtgever hiermee bekend is. 

Artikel 3

Aanbiedingen

3.1. Opdrachtnemer brengt de offerte schriftelijk, dan wel elektronisch uit. Mondelingen aanbiedingen of offertes zijn niet geldig, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 

3.2. Alle offertes en aanbiedingen zijn, zowel ten aanzien van de prijs, de inhoud, de uitvoering als de levering, steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door opdrachtgever, dan heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijke door opdrachtnemer is bevestigd.

3.4. Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.5. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) blijven het eigendom van opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

3.6. Indien opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de installateur.

3.7. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen.

3.8. De offerte geeft inzicht in de prijs van alle zaken en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gehanteerd: Aanneemsom of regie. Bij aanneemsom komen opdrachtnemer en opdrachtgever een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zoals geoffreerd worden verricht. Bij regie doet opdrachtnemer een opgave van de prijsindicatoren zoals het uurtarief van de mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. De prijs, alsmede de omvang van de benodigde materialen, zijn door opdrachtnemer niet altijd bekend op het tijdstip van uitbrengen van de offerte In dat geval informeert opdrachtnemer, opdrachtgever indien en voor zover bekend, gedurende uitvoering van de regiewerkzaamheden over de omvang en prijs van de benodigde materialen, alsmede over de benodigde uren.

3.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2. hebben offertes van opdrachtnemer een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4

De overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand en is bindend voor opdrachtnemer na acceptatie van de door opdrachtgever schriftelijke uitgebrachte offerte of bevestiging als bedoeld in artikel 3.1. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de termijn zoals die in de offerte is vastgelegd. Acceptatie van de offerte door opdrachtnemer dient schriftelijk te geschieden. Acceptatie vindt echter ook plaats zodra opdrachtnemer uitvoering aan de overeenkomst geeft, dan wel nadat door opdrachtnemer een eerste factuur over de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever is verzonden.

4.2. Voor werkzaamheden of producten waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.3. Een schriftelijke overeenkomst, inclusief alle daar op van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. 

4.4. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeen- komst ander voortvloeit of indien partijen anders zijn overeengekomen

4.5. Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat alle daar- voor noodzakelijke gegevens in zijn bezit heeft en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

4.6. Opdrachtnemer zal met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.7. Opdrachtnemer heeft het recht de gehele, al dan niet bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.8. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat verdere onderzoeken, adviezen en/of maatregelen of herstelwerkzaamheden met betrekking tot de gesteldheid van de grond noodzakelijk zijn, zijn de kosten en de gevolgen hiervan volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag van mogelijk vereiste vergunningen. Indien opdrachtgever voorziet dat de vereiste vergunning niet of niet tijdig wordt verleend, stelt opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan per omgaande op de hoogte. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden over de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

4.10. Opdrachtnemer is gerechtigd doch niet verplicht zaken, waaronder begrepen bouwstoffen, afval en materialen die zijn vrijgekomen bij uitvoering van de werkzaamheden, retour te nemen en/of te
Het retour nemen althans verwijderen van genoemde zaken door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever is niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen.

4.11. Opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat alle daar- voor noodzakelijke gegevens in zijn bezit heeft en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

4.12. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicatie, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden opdrachtnemer niet.

4.13. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is gesteld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever, opdrachtnemer derhalve schriftelijke in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.14. De overeenkomst tot het vervaardigen van maatwerk kan niet kosteloos geannuleerd worden en op deze overeenkomst is niet het herroepingsrecht van toepassing.

4.15. Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig annuleert, dan is opdrachtgever in ieder geval 50% van het totaal verschuldigde bedrag als schadeloosstelling verschuldigd.

4.16. Indien het maatwerk specifiek voor opdrachtgever wordt gemaakt en opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of aan de materialen waarvan het maatwerk wordt gemaakt, dan dient opdrachtgever, opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal opdrachtnemer laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.

4.17. Indien opdrachtgever geen akkoord geeft op de extra kosten of de wijzigingen kunnen niet (meer) worden doorgevoerd, dan zal het maatwerk gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

Artikel 5

Prijzen en
transportkosten

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verzend- of transportkosten en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is opdrachtnemer niet verplicht de zaken volgens de foutieve prijs te leveren.

5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde gedeeltes afzonderlijk te factureren.

Artikel 6

Betalingen/niet
tijdige betalingen

6.1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door opdrachtnemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Voor aanvang van de werkzaamheden factureert opdrachtnemer aan opdrachtgever de eerste termijn (aanbetaling). Opdrachtgever dient deze eerste termijn te voldoen voor aanvang van de werkzaamheden.

6.3. Facturen dienen door opdrachtgever zonder toepassing van korting of verrekening, betaald te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij op de factuur of in de Overeenkomst een andere betalingstermijn is vermeld.

6.4. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Dit verzuim wordt niet opgeheven in het geval opdrachtgever na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering van opdrachtnemer ontvangt en opdrachtgever aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld, alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

6.5. Over (het gedeelte van) de betaling die niet-tijdig is verricht, is opdrachtgever aan opdrachtnemer rente verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van de algehele
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 2% per maand tot aan de dag van volledige betaling. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om aan opdrachtgever de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die door de niet tijdige betaling door opdrachtgever zijn veroorzaakt. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

6.6. Door opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Tenslotte strekken zij in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7. Bij niet tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor bepaalde tijd op te schorten.

Artikel 7

Meerwerk

Werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen worden in opdracht van opdrachtgever uitgevoerd. De kosten zullen als meerwerk achteraf op basis van nacalculatie worden gefactureerd.

Artikel 8

Afspraken met
medewerkers/derden

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer c.q. door opdrachtnemer ingeschakelde derden, binden opdrachtnemer niet.

Artikel 9

Intellectuele
eigendomsrechten

9.1. De door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige zaken en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet toegestaan. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nooit enig intellectueel eigendomsrecht aan opdrachtgever overgedragen.

9.2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden waaronder uitdrukkelijk bedoeld (digitale) tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., dan is opdrachtgever gehouden om opdrachtnemer alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde omzet en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 10

Leveranties/
Conformiteit

10.1. Alle leveranties door opdrachtnemer worden, behalve wanneer deze onderdeel van de overeengekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor reis- en transportkosten, laden en lossen voor ene na aanvang van de werkzaamheden.

10.2. Opdrachtnemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwaliteit en goede samenstelling van de te leveren zaken, dit alles met inachtneming van de wettelijk bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor opdrachtnemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

10.3. Opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan aan zaken als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat opdrachtgever in voor de eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10.4. Apparatuur, pompen e.d. worden stekker klaar door opdrachtnemer afgeleverd. Stroom en rioolvoorzieningen (onder andere, doch niet uitsluitend, bestaande uit voorzieningen van stroomkabels, stopcontacten, lasdozen, aansluitingen op voeding/netwerk en rioolstelsel) dienen door een gecertificeerd bedrijf te worden aangelegd en aangesloten. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 11

Overmacht

11.1. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de uitvoering van het werk ten gevolge van weers-en/of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft opdrachtnemer het recht zonder dat dit opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkomen die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. Dat is het geval indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvatting voor rekening van opdrachtnemer behoort te komen. Onder overmacht wordt in elke geval ook, maar niet uitsluitend, verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereiden werkzaamheden door opdrachtgever of door derden niet of niet tijdig zijn uitgevoerd, waardoor de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer stagneert.

11.3.Bij overmacht heeft opdrachtnemer de keuze hetzij uitvoering van de overeenkomst of geheel of deels op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaand, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting gekozen te hebben, geheel of deels te ontbinden zonder dat opdrachtgever in deze situatie recht heeft op een schadevergoeding.

11.4. Voor zover de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht het uitgevoerde deel te factureren en is opdrachtgever verplicht dit te betalen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11.5. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van opdrachtnemer.

11.6. Indien opdrachtnemer weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt opdrachtnemer, opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. 

Artikel 12

Oplevering

Onder oplevering van de werkzaamheden wordt verstaand de feitelijke opleveringen aan opdrachtgever. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd, wanneer het opleveringsdocument door opdrachtgever voor akkoord is ondertekend. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 

Artikel 13

Milieutechnische aspecten bij
uitvoering van de werkzaamheden/ verontreinigde grond

13.1. Opdrachtnemer zal ten alle tijden werken met een gesloten grondbalans en zal geen grond aan/afvoeren van en naar het terrein waarop de betreffende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Opdrachtgever is ten alle tijden 100% verantwoordelijk voor het afvoeren en aanvoeren van de benodigde hoeveelheid grond/zand tenzij anders overeengekomen

13.2. Overige onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 14

Eigendomsvoorbehoud
en -overdracht

14.1. Alle het geleverde, voor zover niet aard-of nagelvast verbonden, blijven eigendom van opdrachtnemer zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

14.2. De eigendomsoverdracht van het geleverde gaan over van opdrachtnemer naar opdrachtgever, wanneer het volledige bedrag zoals is overeengekomen, inclusief eventueel meerwerk, is ontvangen door opdrachtnemer.

Artikel 15

Garantie, onderzoek
en reclame

15.1. De door opdrachtnemer te leveren zaken en werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient opdrachtgever zelf te verifiëren of het de zaken geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan aldaar gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.

15.2. Opdrachtnemer verleent een garantie een garantie heeft verstrekt, dient dit schriftelijk te zijn geschied en is deze garantie in ieder geval beperkt tot de door opdrachtnemer zelf uitgevoerde of verrichte werkzaamheden, welke gebreken bij een normaal gebruik zijn ontstaan, derhalve met uitsluiting van de zaken die door een derde zijn geproduceerd of aan het werk zijn aangebracht en die louter door opdrachtnemer zijn gebruikt, geplaatst of geïnstalleerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geleverde met een fabrieksgarantie gelden (slechts) de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen en termijnen.

15.3. Eventuele montage uren voor het vervangen van onder garantie het geleverde producten, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie/ Indien vervanging onder de garantie plaatsvindt, binnen een jaar na factuurdatum, dan komen deze kosten te vervallen.

15.4. Indien gedurende de garantieperiode zaken worden vervangen of herstelwerkzaamheden worden verricht, wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd.

15.5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Ook indien opdrachtgever anderen dan opdrachtnemer reparatiewerkzaamheden aan de betreffende zaken heeft laten verrichten, komt iedere vorm van garantie te vervallen. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen invloeden van buitenaf, zoals klimatologische invloeden (o.a. glansverlies lak-, olie of beitslaag, verbleken stoffering), chemische invloeden (o.a. industriële neerslag), inwerking van vuil. Tot slot komt de aanspraak op garantie te vervallen indien opdrachtgever gebruikmaakt van andere dan de door opdrachtnemer geadviseerde onderhoudsproducten. Opdrachtgever dient de aankoopnota’s van deze onderhoudsproducten te bewaren.

15.6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

15.7. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

15.8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever, ter vrije keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan opdrachtnemer te verschaffen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

15.10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de eventuele onderzoekskosten van de zijde van opdrachtnemer, integraal voor rekening van opdrachtgever.

15.11. Na verloop van de garantietermijn komen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief voorrijdkosten en montage-uren, voor rekening van opdrachtgever.

15.12. Indien en voor zover ter zake van het door opdrachtnemer geleverde of verrichte werk – al dan niet door tussenkomst van opdrachtnemer – een (fabrieks-)garantie is verleend door een fabrikant, importeur of andere derde, dan is er sprake van een garantie verleend door de betrokken derde jegens opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zelf geen partij is en waaraan opdrachtnemer niet is gebonden, tenzij uitdrukkelijk zonder mogelijkheid tot twijfel het tegendeel schriftelijk is vermeld. Wel biedt opdrachtnemer aan opdrachtgever de service aan om de garantieafwikkeling van een fabrieksgarantie namens opdrachtgever met de derde (fabrikant) te regelen. Dit betekent dat opdrachtnemer alle mogelijke maatregelen en rechten die onder de fabrieksgarantie vallen op verzoek van opdrachtgever namens opdrachtgever met de derde (fabrikant) zal doen uitvoeren, mits en voor zover opdrachtnemer zowel juridisch als feitelijk in staat is om deze derde (fabrikant) op grond van de fabrieksgarantie daadwerkelijk aansprakelijk te houden. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien hij door opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrek dat onder een fabrieksgarantie valt, de rechten uit die fabrieksgarantie van opdrachtnemer over te nemen en deze, in plaats van opdrachtnemer, in te roepen en uit te oefenen jegens de derde die deze garantie heeft verleend.

15.13. Een eventueel door fabrikant, importeur of andere derde verleende garantie doet niets af aan de rechten die opdrachtgever jegens opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en de tot stand gekomen overeenkomst met inbegrip van de toepasselijke algemene voorwaarden van opdrachtnemer, inclusief de door opdrachtnemer zelf verstrekte garantie, indien van toepassing, zoals bedoeld in artikel 14.1. In geen geval is opdrachtnemer evenwel aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een door een derde verleende garantie, ongeacht of opdrachtnemer met de afwikkeling daarvan enige bemoeienis heeft gehad. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk, mondeling of stilzwijgend aan opdrachtnemer heeft verzocht de afwikkeling van een fabrieksgarantie ten uitvoer te brengen, is opdrachtnemer gerechtigd de redelijke daarmee gepaard gaande kosten, zoals onder meer verzendkosten en bezoekkosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 16

Klachten

16.1. Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken in uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, ontvangen binnen een termijn van 7 dagen na oplevering, worden door opdrachtnemer in behandeling genomen.

16.2. Klachten ten aanzien van niet-zichtbare gebreken worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien deze klachten opdrachtnemer rechtstreeks binnen 3 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na oplevering, hebben bereikt onder opgave van de aard en grond van de klachten.

16.3. De verplichting tot betaling door opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

16.4. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien opdrachtgever niet de normale zorg in acht heeft genomen die van mag worden verwacht na beëindiging van, dan wel de uitvoering van, het werk en/of zaken

16.5. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat opdrachtgever de rechten op garantie ter zake verliest. 

Artikel 17

Aansprakelijkheid

17.1. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
b. enige daad of nalatigheid van opdrachtgever of diens ondergeschikten.

17.2. De kleuren van het geleverde kunnen afwijken, zeker gezien het geleverde bestaat uit natuurproducten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of slecht onderhoud van de zaken.

17.5. Indien opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het geleverde, sluit opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.

17.6. Opdrachtnemer kan niet uitsluiten dat opdrachtgever niet een allergische reactie op het geleverde zal krijgen, zoals uitslag of irritatie. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergieën. Een allergische reactie op het geleverde geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

17.7. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van opdrachtnemer gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar medewerkers. 

Artikel 18

Persoonsregistratie

18.1. Opdrachtnemer verzamelt niet meer persoonsgegevens van opdrachtgever dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van opdrachtnemer en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

18.2. De persoonsgegevens van opdrachtgever kunnen door opdrachtnemer met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen worden gebruikt voor marktonderzoek, direct marketing en verkoopactiviteiten ten behoeve van opdrachtnemer en de daaronder vallende merken, voor zover opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. Instemming kan schriftelijk of via de e-mail plaatsvinden.

18.3. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende instemming wil intrekken, kan opdrachtgever dat te allen tijde schriftelijk of via de e-mail aan opdrachtnemer kenbaar maken. Conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens vóór het moment van intrekking.

18.4. Opdrachtnemer kan in de navolgende gevallen persoonsgegevens van opdrachtgever aan derden verstrekken:
a. ter incasso van openstaande vorderingen of in geval van niet (tijdige) betaling;
b. voor intern marktonderzoek of marketingdoeleinden, tenzij opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft medegedeeld daar geen prijs op te stellen;
c. in geval opdrachtnemer daartoe krachtens wettelijke voorschriften verplicht of bevoegd is, waaronder in ieder geval begrepen in geval de verstrekking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van opdrachtnemer of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

18.5. Opdrachtnemer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

18.6. De website bevat links naar andere websites. Opdrachtgever dient te beseffen dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het doen en laten van die andere websites met betrekking tot privacy. Opdrachtnemer raadt bezoekers van de website aan om op te letten wanneer zij de website verlaten en om de privacy verklaringen van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. 

Artikel 19

Wijzigingen

Opdrachtnemer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal opdrachtnemer, opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 20

Toepasselijk recht/bevoegd recht

20.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

20.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

20.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, tenzij op dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter is bevoegd. 

Showroom bezoeken?

Tijdens de vakantie is onze showroom gewoon geopend. Door een lagere bezetting verzoeken wij u om een afspraak te maken als u ons wilt bezoeken. Zo weet u zeker dat er iemand beschikbaar is die de tijd voor u heeft.